اطلاعیه شماره 8 بانک مرکزی درخصوص عملیات مجاز صرافی‌ها