شرکت سافت سیستم کیش توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان تأیید صلاحیت گردید.