ساعات کاری صرافی در ماه مبارک رمضان
واحد حوالجات از ساعت 9 الی 16:30
واحد نقدی از ساعت 9 الی 19:15