گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی در نشست ائتلاف اجتماعی، امید و نشاط اجتماعی که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور محسن رنانی اقتصاددان و جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: جامعه ای که بر مبنای کار بنا شده باشد دارای اقناع روحی است. با ایجاد کار در یک جامعه طبقات جدید ایجاد می شود که مبنای آنها کار است.

وی با اشاره به جامعه رانتی، گفت: چنین جامعه ای افراد را غمگین می کند حتی افرادی که به پول می رسند بسیاری از نیازهای اساسی آنها ارضا نمی شود و ایده جدید در آن جامعه وجود ندارد، هیچ چیز درد جامعه رانتی را درمان نمی کند.

وی ادامه داد: در جامعه ای که تقسیم پول صورت می گیرد جامعه به سوی فقر سوق داده می شود. طبقات پایین اجتماعی با سیاست رفاهی صدقه ای فقرنوازانه می خواهند ارتقا یابند.

ربیعی معتقد است: جامعه کنونی ایران هنوز بر محوریت تولید حرکت نمی کند.

ربیعی با اشاره به رابطه بین اعتماد به نفس و اعتماد به نظام اجتماعی، اظهار داشت: وقتی که اعتماد به نفس و اعتماد به نظام اجتماعی بالاست رفتار افراد مشارکت گونه و سرمایه اجتماعی بالا است.

وی ادامه داد: زمانی که اعتماد به نفس بالا اما اعتماد به نظام اجتماعی پایین است در نتیجه نوعی تحرک افراط گونه در بین مردم رخ می دهد که می تواند منجر به آنوم(بی هنجاری)خطرناک شود. همچنین زمانی که اعتماد به نفس و اعتماد به نظام اجتماعی پایین است نوعی بی تفاوتی اجتماعی در حسابداری اجتماعی ایجاد می شود و سرمایه اجتماعی در چنین جامعه ای پایین است.

وی گفت: زمانی که اعتماد به نظام اجتماعی بالا اما اعتماد به نفس پایین است نوعی نشاط از اعتماد اجتماعی وجود دارد در حالیکه فرد منفعل در مرز نشاط زندگی می کند.

وی تاکید کرد: برای ایجاد نشاط اجتماعی روح جامعه باید تولید محور شود.

وی با اشاره به نوع دیگری از سیاست های رفاهی، گفت: سیاست دیگر رفاهی به گونه ای است که رفاه را حق مردم می داند و در صدد توانمند سازی مردم می باشد. این سیاست برای گروههای مختلف مردم تعریف می شود.

وی در مورد تاریخ تحولات اروپا، گفت: پژوهش و تحقیق پیش از وقوع انقلاب صنعتی در اروپا آنقدر فزونی یافت که وقوع انقلاب صنعتی را ضروری کرده بود.

وی با اشاره به دولت فروتن، گفت: دولت فروتن خود می داند که به برخی از امور وقوف کامل ندارد. به ندانسته های خود واقف است وجامعه مدنی را به مشارکت می گیرد.