تصویب «مقررات مربوط به بازار متشکل معاملات ارزی» در شورای پول و اعتبار
 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در يک هزار و دويست و شصت و چهارمين جلسه شورای پول و اعتبار که در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد موضوع «بازار متشکل معاملات ارزي»، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس این مصوبه به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، «بازار متشکل معاملات ارزی» تشکیل می‌شود تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.
 


همچنین شورای پول و اعتبار در جلسه چهارم دی ماه سال جاری، دستورالعمل سپرده ريالي مبتنی بر ارز را در 14 ماده و 3 تبصره مورد تصویب قرار داد. طبق این دستورالعمل حساب سپرده سرمايه‌گذاری ريالي مبتنی بر ارز، نوعی حساب سپرده سرمايه‌گذاری ‌مدت‌دار خاص ريالی است به درخواست متقاضی به صورت انفرادی يا مشترک افتتاح می شود. در اين نوع سپرده، بانک به عنوان وکيل سپرده‌گذار، سپرده توديع شده را برای سرمايه‌گذاری ارزی به کار می گيرد. در سپرده عنوان شده، دريافت و پرداخت وجه صرفاً به ريال است و با استفاده از ميانگين موزون نرخ اعلامي فروش نقدی ارز مندرج در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی (سنا) در روز قبل از افتتاح حساب با ميانگين موزون نرخ اعلامی خريد نقدی ارز در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی (سنا) در روز قبل از بستن يا برداشت حسب مورد، مقدار ارز مبنا براي درج در حساب مزبور تعيين می شود.