مدیریت صرافی کیش اعلام نموده است:

ساعت کاری صرافی کیش به روال گذشته خود بازگشته است:

بخش حوالجات: از ساعت 9 صبح الی 17:30

بخش نقدی: از ساعت 9 صبح الی 20