مدیریت صرافی کیش اعلام کرده اند:

در دو پست از پست های سازمانی صرافی کیش جذب نیرو صورت گرفته است.

1- مدیر حسابداری

 

2- کارشناس سیستم ها و روش ها