امروز مورخ 1394/05/03 برق صرافی به علت اتمام برق ups قطع گردید و تا ساعت 10 ارائه خدمات امکان پذیر نبوده است.