مدیریت صرافی کیش اعلام کردند:
"نرخ های موجود در سایت نرخ حواله می باشند و قطعا این نرخ ها، با نرخ های نقدی داخل کشور متفاوت هستند."