ارز نیما ارزی است که به وارد کنندگان با گروه کالایی ۲ (ردیف کالایی ۲۱ تا ۲۳) براساس دستورالعمل بانک مرکزی تعلق میگیرد و وارد کنندگان موظفند در سامانه جامع تجارت محل تأمین ارز ثبت سفارش را «خرید ارز از سیستم بانکی» انتخاب نمایند.

لازم به ذکر است نرخ حواله نیما بر اساس صادرکنندگان غیر پتروشیمی بوده و شرکت های پتروشیمی تنها مجاز به فروش ارز به صرافی بانک ها می باشند.

شرکت های صادراتی موظفند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور نمایند.
لذا با توجه به دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات شرکتهای صادراتی، صرافی کیش امکان خرید ارز صادراتی و فروش آن به وارد کنندگان کالا را  با فراهم کردن مدارک مربوطه دارد .

صرافی کیش با توجه به امکانات شرکت های همگروه خود توانسته است بستری را فراهم کند تا بخشی از ارزهای حاصل از صادرات را به محل صرافی ، در جزیره کیش آورده و به صورت نقدی به فروش برساند.

ارز حاصل از سرمایه گذاری ارزی است که شرکت های ایرانی در قبال انجام فعالیت برای شرکت های خارجی دریافت می کنند.
لذا مدیران صرافی کیش باتوجه به درایت در انجام حواله ها این امکان را بوجود آورده اند که ارز حاصل از سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی را وارد کشور نمایند و سپس بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی به صورت حواله یا نقدی به فروش برسانند.